top of page

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΕΡΓΟΥ

Αντίκτυπος στους εταίρους του έργου

 • Πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών πόρων αιχμής, οι οποίοι μπορούν να προσαρμοστούν και να εφαρμοστούν αποτελεσματικά στο αντίστοιχο κοινό.

 • Ενίσχυση της επάρκειας του προσωπικού στον σχεδιασμό προγραμμάτων κατάρτισης, ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού, στρατηγικές υλοποίησης και δεξιότητες ψηφιακής παιδείας.

 • Συμπερίληψη σε ένα παγκόσμιο δίκτυο συνεργατών με εταίρους που έχουν παρόμοια δημογραφικά στοιχεία, ενθαρρύνοντας ανεκτίμητες ευκαιρίες για αμοιβαία ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών.

Partners-together.jpg
Adult-educators.jpg

Αντίκτυπος στους εκπαιδευτές ενηλίκων

 • Απόκτηση νέων δεξιοτήτων, ικανοτήτων και αυξημένης εμπιστοσύνης στη διεξαγωγή εργαστηρίων και εκπαιδευτικών συνεδριών, προσαρμοσμένων στις γυναίκες μετανάστριες και πρόσφυγες.

 • Ενίσχυση των ικανοτήτων ψηφιακού γραμματισμού παράλληλα με την καλλιέργεια δημιουργικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων.

 • Διαθεσιμότητα μιας εκτεταμένης σειράς εκπαιδευτικών πόρων ειδικά φτιαγμένων για γυναίκες μετανάστριες και πρόσφυγες, διευκολύνοντας την πρόσβαση σε εξατομικευμένο εκπαιδευτικό υλικό.

 • Αυξημένη ευαισθητοποίηση σχετικά με την πληθώρα των διαδικτυακών εργαλείων, προάγοντας αυξημένα κίνητρα και αξιοποίηση.

Αντίκτυπος στις γυναίκες μετανάστριες και πρόσφυγες

 • Καλλιέργεια μιας βαθιάς αίσθησης του ανήκειν, ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και της αυτοπεποίθησης, ενίσχυση της δημιουργικότητας, απόκτηση δεξιοτήτων κριτικής σκέψης και πρακτικές ικανότητες επίλυσης προβλημάτων.

 • Ενίσχυση στις ψηφιακές δεξιότητες, ώστε να είναι έτοιμες να βελτιώσουν τη λειτουργικότητα της καθημερινής τους ζωής και να χρησιμεύσουν ως θεμέλιο για περαιτέρω εκπαίδευση και προαγωγή της απασχολησιμότητας.

 • Απόκτηση νέων δεξιοτήτων και ικανοτήτων που αποκτήθηκαν μέσω της ενεργούς συμμετοχής στα πιλοτικά εργαστήρια, εμπλουτίζοντας την επαγγελματική τους εργαλειοθήκη.

 • Η προηγμένη επάρκεια στην τοπική γλώσσα και οι διευρυμένες δυνατότητες δικτύωσης ενισχύουν τις ευκαιρίες για σύνδεση και συνεργασία.

 • Ενσωμάτωση σε μια υποστηρικτική κοινότητα γυναικών που αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις, διευκολύνοντας την αμοιβαία υποστήριξη, κοινές εμπειρίες και ανταλλαγή ανεκτίμητων βέλτιστων πρακτικών.

 • Ενισχύση στην προβολή των προσπαθειών τους, ενδυναμώνοντάς τες με αυτοπεποίθηση και ανοίγοντας πόρτες σε πληθώρα νέων ευκαιριών.

Migrant-women.jpg
Partners-together.jpg

Αντίκτυπος στην κοινωνία

 • Προώθηση της συνείδησης σχετικά με τις εμπειρίες και τις πραγματικότητες των γυναικών μεταναστριών και προσφύγων, οδηγώντας σε μείωση των στερεοτύπων και των παρανοήσεων.

 • Καλύτερη κατανόηση των πολύπλευρων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες μετανάστριες και πρόσφυγες, ενισχύοντας την ενσυναίσθηση και τη συμπόνια στις κοινότητες.

 • Καλλιέργεια μιας πιο περιεκτικής και ενδυναμωμένης κοινωνίας, εξοπλισμένης με τη γνώση και την προθυμία να υποστηρίξει ενεργά τις γυναίκες μετανάστριες και πρόσφυγες να ξεπεράσουν τα εμπόδια και να επιτύχουν τις προσδοκίες τους.

Αντίκτυπος σε εθνικό επίπεδο

 • Ενίσχυση της διατομεακής συνεργασίας, προωθώντας συνεργιστικές προσπάθειες μεταξύ των τοπικών εκπαιδευτών ενηλίκων, των κοινωνικών λειτουργών και των κοινοτικών λειτουργών για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μεταναστριών και των γυναικών προσφύγων.

 • Βελτιστοποίηση των πόρων που χρησιμοποιούνται από τους τοπικούς φορείς για την αφοσιωμένη υποστήριξή τους στις γυναίκες μετανάστριες και πρόσφυγες.

 • Αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις ποικίλες ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης που προσφέρονται μέσω του προγράμματος Erasmus+, ενισχύοντας την προσβασιμότητα για τις γυναίκες μετανάστριες και πρόσφυγες.

 • Προσέλκυση πρόσθετων ενδιαφερομένων τόσο σε περιφερειακό όσο και σε εθνικό επίπεδο, προωθώντας την ευρύτερη συμμετοχή και τη δέσμευση για την αντιμετώπιση των αναγκών των μεταναστριών και των γυναικών προσφύγων.

Awareness.jpg
European-level.jpg

Αντίκτυπος σε ευρωπαϊκό επίπεδο

 • Προώθηση της εκτεταμένης μείωσης των στερεοτύπων που απευθύνονται στις γυναίκες μετανάστριες και πρόσφυγες, ενισχύοντας μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς αλλά με κατανόηση.

 • Ενεργή ένταξη γυναικών μεταναστριών και προσφύγων σε διάφορες πτυχές της κοινωνίας, διασφαλίζοντας ότι η φωνή τους ακούγεται και εκτιμάται η συνεισφορά τους.

 • Προώθηση της διασυνοριακής δικτύωσης και της ανταλλαγής γνώσεων, διευκολύνοντας τη διάδοση των βέλτιστων ευρωπαϊκών πρακτικών για την υποστήριξη των μεταναστριών και των γυναικών προσφύγων.

 • Υποστήριξη της ευρωπαϊκής συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων ΜΚΟ, ιδρυμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων, οργανισμών κατάρτισης και δημόσιων ιδρυμάτων, για την αντιμετώπιση των πολύπλευρων αναγκών των μεταναστριών και των γυναικών προσφύγων συλλογικά.

 • Προώθηση των προσπαθειών ένταξης σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης, που περιλαμβάνει τυπικά και μη τυπικά περιβάλλοντα μάθησης, για τη δημιουργία ίσων ευκαιριών για τις γυναίκες μετανάστριες και πρόσφυγες να ευδοκιμήσουν.

bottom of page